Haru yo Koi

Words by SOMA Gyofu, Music by HIROTA Ryutaro

Haru yo koi! Hayaku koi!
Aruki hajimeta Mi-chan ga
akai hanao no jojo haite,
onmo e de-tai to matte iru.

Haru yo koi! Hayaku koi!
O-uchi no mae no momo no ki no
tsubomi mo minna fukurande,
hayo saki-tai to matte iru.MIDI 4K MP3 456K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.