Momiji

Words by TAKANO Tatuyuki, Music by OKANO Teiichi

 

Aki no yuhi ni teru yama momiji,
koi mo usui mo kazu aru naka ni,
matsu o irodoru kaede ya tsuta wa,
yama no fumoto no suso moyo.

Tani no nagare ni chiri uku momiji,
nami ni yura-rete hanarete yotte,
aka ya kiro no iro samazama ni,
mizu no ue ni mo oru nishiki.

Karaoke (^0^)


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.