Mura-matsuri
(Ministry of Education song)
Words by KUZUHARA Shigeru, Music by MINAMI Yoshie


 

Mura no chinju no kami-sama no,
kyo wa medetai o-matsuri-bi.
Don-don hyarara don hyarara,
don-don hyarara don hyarara,
asa kara kikoeru fue taiko.

Toshi mo honen mansaku de,
mura wa sode no o-matsuri.
Don-don hyarara don hyarara,
don-don hyarara don hyarara,
yoru made nigiwau miya no mori.

Minori no aki ni kami-sama no,
megumi tataeru mura-matsuri.
Don-don hyarara don hyarara,
don-don hyarara don hyarara,
kiitemo kokoro ga isamitatsu.

MIDI 12K MP3 756K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.