Soran-bushi
(Folksong from Hokkaido)Yaren soran soran soran soran soran. Hai hai.
Nishin kita ka to kamome ni toeba,
watasha tatsu tori nami ni kike choi.
Yasa e enyasa no dokkoi sho.
A dokkoisho dokkoisho.

Yaren soran soran soran soran soran. Hai hai.
Oki de kamome no naku koe kikeba,
funanori kagyo wa yame-rare-nu choi.
Yasa e enyasa no dokkoi sho.
A dokkoisho dokkoisho.

Yaren soran soran soran soran soran. Hai hai.
Otoko dokyo nara go-shaku no karada,
don to niridase nami no ue choi.
Yasa e enyasa no dokkoi sho.
A dokkoisho dokkoisho.

MIDI 12K MP3 1.1MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.