Hakone Hachi-ri

Words by TORII Makoto, Music by TAKI Rentaro

  

Hakone no yama wa tenka no ken, Kankokukan mo mono narazu.
Banjo no yama, senjin no tani, mae ni sobie shirie ni sasou.
Kumo wa yama o meguri, kiri wa tani o tozasu.
Hiru nao kuraki sugi no namiki, yocho no shokei wa koke nameraka.
Ippu kan ni ataru ya, banpu mo hiraku nashi.
Tenka ni tabi suru goki no mononofu, daito koshi ni ashida-gake,
hachiri no iwane fumi-narasu.
Kaku koso arishi ka, oji no mononofu.

Hakone no yama wa tenka no so, Shoku no sando kazu narazu.
Banjo no yama, senjin no tani, mae ni sobie shirie ni sasou.
Kumo wa yama o meguri, kiri wa tani o tozasu.
Hiru nao kuraki sugi no namiki, yocho no shokei wa koke nameraka.
Ippu kan ni ataru ya, banpu mo hiraku nashi.
Sanya ni kari suru goki no masurao, ryoju kata ni waraji-gake,
hachiri no iwane fumi-yaburu.
Kaku koso arikere, kinji no masurao.

MIDI 8K MP3 1.3MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.