Kagome Kagome
(traditional song for children)Kagome, kagome,
kago no naka no tori wa
itsu itsu deyaru?
Yoake no ban ni.
Tsuru to kame ga subetta.
Ushiro no shomen dare?

MIDI 4K Sung by
KATE
688K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.