Kokiriko-bushi
(Folksong from Toyama)

  

Kokiriko no take wa shichi-sun go-bu ja.
Nagai wa sode no kanakai ja.
Mado no sansa mo dederekoden, hare no sansa mo dederekoden.

Odori-taka odore naku ko o ikose.
Sasara wa mado no moto ni aru.
Mado no sansa mo dederekoden, hare no sansa mo dederekoden.

Mukai no yama o kazuko to sureba,
ninawa ga kirete kazukaren.
Mado no sansa mo dederekoden, hare no sansa mo dederekoden.

Mukai no yama ni naku hiyodori wa,
naite wa sagari naite wa agari.
Mado no sansa mo dederekoden, hare no sansa mo dederekoden.

Asa kusagari no me o ba samasu.
Asa kusagari no me o ba samasu.
Mado no sansa mo dederekoden, hare no sansa mo dederekoden.

MIDI 8K MP3 1.8MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.