Visitors

Academic Year 2015-2016

HAMADA, Yuta Kyoto U. 10/12 - 10/12
SHINDOU, Tetsuo Kogakuin U. 10/12 - 10/12
Junping Tian KEK 10/11 - 10/12
FUNATSU, Shuichiro Osaka U. 10/11 - 10/12
FUJII, Keisuke KEK 10/11 - 10/12
NISHIWAKI, Kenji KIAS 10/11 - 10/12
NAKAMURA, Koji KEK 10/11 - 10/12
SHOJI, Yutaro U. of Tokyo 10/11 - 10/12
ODA, Kinya Osaka U. 10/11 - 10/12
ENDO, Kazuhiro Tohoku U. 10/11 - 10/12
AOKI, Mayumi Kanazawa 10/11 - 10/12
ORIKASA, Yuta KIAS 10/10 - 10/17
Ya-Juan Zheng NTU 10/10 - 10/17
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa U. 10/10 - 10/15
SETO, Osamu Hokkai Gakuen U. 10/10 - 10/12
Pyungwon Ko KIAS 10/9 - 10/13
TSUMURA, Koji Kyoto U. 10/9 - 10/12
ENOMOTO, Seishi U. of Warsaw 10/2 - 10/3
SHINDOU, Tetsuo Kougakuin U. 8/27 - 8/28
SHINDOU, Tetsuo Kougakuin U. 8/24 - 8/26
TSUMURA, Koji Kyoto U. 8/23 - 8/26
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa U. 8/5 - 8/5
ENOMOTO, Tetsuya Osaka U. 8/4 - 8/5
FUJII, Keisuke KEK 8/4 - 8/5
FUNATSU, Shuichiro Osaka U. 8/4 - 8/5
KANETA, Kunio ICRR, U. of Tokyo 8/4 - 8/5
KAWANA, Kiyoharu Kyoto U. 8/4 - 8/5
NAGATA, Natsumi University of Minnesota, Kavli IPMU 8/4 - 8/5
ODA, Kinya Osaka U. 8/4 - 8/5
OSAKI, Hayami Osaka U. 8/4 - 8/5
SHOJI, Yutaro Tohoku U. 8/4 - 8/5
TANABE, Tomohiko ICEPP 8/4 - 8/5
Tian, Junping KEK 8/4 - 8/5
YOKOYA, Hiroshi KIAS 8/4 - 8/5
ORIKASA, Yuta KNRC/KIAS 8/3 - 8/13
Chiang, Cheng-Wei NCU 8/3 - 8/7
SHINDOU, Tetsuo Kogakuin U. 8/3 - 8/6
HASHIMOTO, Micho Chubu U. 8/3 - 8/5
Sekulla, Marco Universitat Siegen 8/3 - 8/5
TSUMURA, Koji Kyoto U. 8/3 - 8/5
YAGYU, Kei University of Southampton 7/20 - 7/23
YAGYU, Kei University of Southampton 7/16 - 7/18
ORIKASA, Yuta KIAS 7/14 - 7/18
OHKUMA, Kazumasa Okayama University of Science 6/30 - 7/1
SHINDOU, Tetsuo Kogakuin University 6/28- 6/29
TANABE, Tomohiko ICEPP 6/18 - 6/18
MOROI, Takeo University of Tokyo 6/18- 6/18
SHINDOU, Tetsuo Kogakuin University 5/31 - 6/1
YAMASHITA, Kimiko Ochanomizu University 5/29 - 5/30
KITAHARA, Teppei KEK 5/22 - 5/23
SHINDOU, Tetsuo Kogakuin University 5/9 - 5/11
Ran Huo Kavli IPMU 5/9 - 5/10
YAMASHITA, Toshifumi Aichi Medical University 5/9 - 5/10
TANABE, Tomohiko ICEPP 5/9 - 5/10
SHOJI, Yutaro Tohoku University 5/9 - 5/10
ODA, Kinya Osaka University 5/9 - 5/10
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University. 5/9 - 5/10
HASHIMOTO, Micho Chubu University 5/9 - 5/10
FUJII, Keisuke KEK 5/9 - 5/10
ENDO, Motoi University of Tokyo 5/9 - 5/10
ABE, Tomohiro KEK 5/9 - 5/10
ORIKASA, Yuta KIAS 5/8 - 5/15
YOKOYA, Hiroshi KEK 5/8 - 5/11
NISHIWAKI, Kenji KIAS 5/8 - 5/11
TSUMURA, Koji Kyoto University 5/8 - 5/10
TOBIOKA, Kosaku Tel Aviv University 4/11 - 4/14

Academic Year 2014-2015

Barbara Jaeger University of Tuebingen 3/29 - 3/31
Stefano Moretti University of Southampton 2/10 - 2/23
YAGYU, Kei University of Southampton 2/10 - 2/20
ORIKASA, Yuta KIAS 2/10 - 2/19
SUGIYAMA, Hiroaki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo Univ. 2/4 - 2/16
TAKASUGI, Eiichi Osaka University 1/22 - 1/23
SETO, Osamu Hokkai Gakuen University 1/11 - 1/12
YAMASHITA, Toshifumi Aichi Medical University 1/10 - 1/11
MARU, Nobuhito Osaka City University 1/10 - 1/11
ODA, Kinya Osaka University 1/10 - 1/11
AOKI, Mayumi Kanazawa University 1/10 - 1/10
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University 1/10 - 1/11
SUGIYAMA, Hiroaki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo Univ. 1/10 - 1/11
ABE, Tomohiro KEK 1/10 - 1/11
ENDO, Kazuhiro Tohoku University 1/10 - 1/11
SHOJI, Yutaro Tohoku University 1/10 - 1/11
SENAHA, Eibun Nagoya University 1/10 - 1/11
NAGAI, Ryo Nagoya University 1/10 - 1/16
KANETA, Kunio ICRR 1/10 - 1/10
HIROSE, Minoru Tokyo Institute of Technology 1/10 - 1/11
TSUMURA, Koji Kyoto University 1/9 - 1/12
SHINDOU, Tetsuo Kogakuin University 1/6 - 1/12
MATSUZAKI, Shinya Nagoya University 12/5 - 12/6
NAGAI, Ryo Nagoya University 11/28 - 11/29
SATO, Ryosuke KEK 10/31 - 11/1
Cheng-Wei Chiang National Central University 10/18 - 10/19
FUJII, Keisuke KEK 10/18 - 10/19
HAMADA, Yuta Kyoto U. 10/18 - 10/19
HASHIMOTO, Michio Chubu University 10/18 - 10/19
ISHIKAWA, Akimasa Tohoku University 10/18 - 10/19
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University 10/18 - 10/19
MARU, Nobuhito Osaka City U. 10/18 - 10/19
OMURA、Yuji Nagoya University 10/18 - 10/19
SHOJI, Yutaro Tohoku U. 10/18 - 10/19
SUGIYAMA, Hiroaki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo Univ. 10/18 - 10/19
TAKANO, Hiroshi Kavli IPMU 10/18 - 10/19
TANABE, Tomomhiko ICEPP 10/18 - 10/19
YAMASHITA, Toshifumi Aichi Medical University 10/18 - 10/19
SHINDO, Testuo Kogakuin University 10/17 - 10/20
TSUMURA, Koji Kyoto University 10/17 - 10/20
MISHIMA, Go The University of Tokyo 10/17
YAGYU, Kei National Central University 9/16 - 9/29
FUNAKUBO, Koichi Saga University 9/10 - 9/13
YAGYU, Kei National Central University 8/16 - 8/21
AOKI, Mayumi Kanazawa University 7/13 - 7/13
ABE, Tomohiro KEK 7/12 - 7/13
HASHIMOTO, Michio Chubu University 7/12 - 7/13
Junping Tian KEK 7/12 - 7/13
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University 7/12 - 7/13
KITANO, Ryuichiro KEK 7/12 - 7/13
KUBOTA, Hirohisa KEK 7/12 - 7/13
NAGATA, Natsumi Kavli IPMU 7/12 - 7/13
NOJIRI, Mihoko KEK 7/12 - 7/13
SENAHA, Eibun Nagoya U. 7/12 - 7/13
SETO, Osamu Hokkai-Gakuen University 7/12 - 7/13
SHOJI, Yutaro Tohoku University 7/12 - 7/13
SUGIYAMA, Hiroyuki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo Univ. 7/12 - 7/13
TAKANO, Hiroshi Kavli IPMU 7/12 - 7/13
TANABE, Tomohiko ICEPP 7/12 - 7/13
TSUMURA, Koji Kyoto University 7/12 - 7/13
FUJITA, Tetsuya Kanazawa University 7/12 - 7/12
YAGYU, Kei National Central University 7/11 - 7/20
KANETA, Kunio ICRR 7/11 - 7/17
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 7/11 - 7/13
SAKURAI, Kazuki King's College London 6/3
MATSUMOTO, Shigeki Kavli IPMU 5/28 - 5/31
SENAHA, Eibun Nagoya University 5/27 - 5/29
HAMADA, Yuta Kyoto University 5/27 - 5/28
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 5/23 - 5/25
KANETA, Kunio ICRR 5/23 - 5/25
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 5/9 - 5/12
SUGIYAMA, Hiroaki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo U. 5/6 - 5/8
TAKAHASHI, Fuminobu Tohoku University 5/2 - 5/3
ABE, Tomohiro KEK 4/26 - 4/27
AOKI, Mayumi Kanazawa University 4/26 - 4/27
FUJII, Keisuke KEK 4/26 - 4/27
HASHIMOTO, Michio Chubu University 4/26 - 4/27
ISHIKAWA, Akimasa Tohoku University 4/26 - 4/27
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University 4/26 - 4/27
ODA, Kinya Osaka University 4/26 - 4/27
SHOJI, Yutaro Tohoku University 4/26 - 4/27
SUGIYAMA, Hiroaki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo U. 4/26 - 4/27
TAKANO, Hiroshi Kavli IPMU 4/26 - 4/27
YAMASHITA, Toshifumi Aichi Medical University 4/26 - 4/27
YOKOZAKI, Norimi IPMU 4/26 - 4/27
YAGYU, Kei National Central University 4/25 - 5/4
MIMURA, Yukihiro National Taiwan University 4/25 - 5/1
Pyungwon Ko KIAS 4/25 - 4/29
TSUMURA, Koji Kyoto University 4/25 - 4/29
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 4/25 - 4/28
OMURA, Yuji Nagoya University 4/25 - 4/27
ORIKASA, Yuta Osaka University 4/25 - 4/27
KANETA, Kunio ICRR 4/25 - 4/27
Cheng-Wei Chiang NCU Taiwan 4/24 - 4/29
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 4/11 - 4/14
KANETA, Kunio ICRR 4/11 - 4/13
FUYUTO, Kaori Nagoya University 4/11 - 4/12
SUGIYAMA, Hiroaki Maskawa Institute, Kyoto Sangyo U. 4/2 - 4/4

Academic Year 2013-2014

SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 3/17 - 3/19
Alejandro Ibarra Technical University Munich 3/13 - 3/19
KANETA, Kunio Kavli IPMU 3/7 - 3/9
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 3/5 - 3/9
SUGIYAMA, Hiroaki MISC, Kyoto Sangyo Univ. 2/27 - 3/1
ICHIKAWA, Koji Kavli IPMU 2/13 - 2/14
LIEW, Seng Pei University of Tokyo 2/13 - 2/14
MUKAIDA, Kyohei University of Tokyo 2/13 - 2/14
YOKOZAKI, Norimi Kavli IPMU 2/13 - 2/14
ABE, Tomohiro KEK 2/12 - 2/14
ENDO, Motoi University of Tokyo 2/12 - 2/14
FUYUTO, Kaori Nagoya University 2/12 - 2/14
HARIGAYA, Keisuke Kavli IPMU 2/12 - 2/14
IBE, Masahiro ICRR, University of Tokyo 2/12 - 2/15
ISHIKAWA, Kazuya University of Tokyo 2/12 - 2/14
IWAMOTO, Sho Kavli IPMU 2/12 - 2/14
JINNO, Ryusuke University of Tokyo 2/12 - 2/14
KITAHARA, Teppei University of Tokyo 2/12 - 2/15
KONISHI, Yasufumi Saitama University 2/12 - 2/15
MATSUMOTO, Shigeki Kavli IPMU 2/12 - 2/14
MOROI, Takeo University of Tokyo 2/12 - 2/14
MURAMATSU, Yu Nagoya University 2/12 - 2/14
NAGATA, Natsumi University of Tokyo 2/12 - 2/14
NAKAYAMA, Kazunori University of Tokyo 2/12 - 2/14
OHTA, Shingo Saitama University 2/12 - 2/14
SATO, Joe Saitama University 2/12 - 2/14
SENAHA, Eibun Nagoya University 2/12 - 2/14
SHIMOMURA, Takashi Niigata University 2/12 - 2/15
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 2/12 - 2/13
STOLL. Martin University of Tokyo 2/12 - 2/14
SUGIYAMA, Hiroaki MISC, Kyoto Sangyo Univ. 2/12 - 2/14
TAKANO, Hiroshi Kanazawa University 2/12 - 2/14
TERADA, Takahiro University of Tokyo 2/12 - 2/14
PARK, Seong Chan Sungkyunkwan University 2/11 - 2/18
SANTOS, Rui ISEL & CFTC University of Lisbon 2/10 - 2/16
TOMA, Takashi Durham University, IPPP 2/10 - 2/16
KITADONO, Yoshio Academia Sinica 2/4 - 2/8
KANETA, Kunio Kavli IPMU 1/31 - 2/3
KURIKI, Masao Hiroshima University 1/31 - 2/1
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 1/31 - 2/2
TAKAHASHI, Toru Hiroshima University 1/31 - 2/1
HOSOTANI, Yutaka Osaka University 1/27 - 1/28
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University 1/24 - 1/25
AOKI, Mayumi Kanazawa University 1/11 - 1/12
ASAGA, Takehiko Niigata University 1/11 - 1/12
HASHIMOTO, Michio Chubu University 1/11 - 1/12
ISHIKAWA, Akimasa Tohoku University 1/11 - 1/12
KANEDA, Yuya Niigata University 1/11 - 1/12
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa University 1/11 - 1/12
KURATA, Masakazu International center for Elementary Particle Physics 1/11 - 1/12
NAGAI, Ryo Nagoya University 1/11 - 1/12
ODA< Kinya Osaka University 1/11 - 1/12
OKADA, Yasuhiro High Energy Accelerator Research Organization 1/11 - 1/12
Ran Huo Kavli IPMU 1/11 - 1/12
SHOJI, Yutaro Tohoku University 1/11 - 1/12
SUGIYAMA, Hiroaki MISC, Kyoto Sangyo Univ. 1/11 - 1/12
TAKANO, Hiroshi Kanazawa University 1/11 - 1/12
TAKATA, Yusuke Rikkyo University 1/11 - 1/12
TAKEDA, Kazuhiro Niigata University 1/11 - 1/12
TANABE, Tomohiko International center for Elementary Particle Physics 1/11 - 1/12
TERASHI, Koji International center for Elementary Particle Physics 1/11 - 1/12
TSUMURA, Koji Kyoto University 1/11 - 1/12
WATANABE, Ryotaro High Energy Accelerator Research Organization 1/11 - 1/12
YOSHIKAWA, Naoki Niigata University 1/11 - 1/12
Chaehyun Yu KIAS 1/10 - 1/14
Enkhbat Tsedenbaljir Institute of Physics and Technology, Mongolian Academy of Sciences 1/10 - 1/17
Pyungwon Ko KIAS 1/10 - 1/14
SETO, Osamu Hokkai-Gakuen University 1/10 - 1/13
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 1/10 - 1/12
YAMADA, Toshifumi National Central University 1/10 - 1/15
YAMAMOTO, Hitoshi Tohoku University 1/10 - 1/12
SENAHA, Eibun Nagoya University 1/9 - 1/13
Cheng-Wei Chiang National Central University 1/6 - 1/13
YGYU, Kei National Central University 1/6 - 1/16
HASHIMOTO, Koji Osaka University 12/20 - 12/21
KANETA, Kunio Kavli IPMU 12/12 - 12/16
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 12/12 - 12/18
HAMAGUCHI, Koichi University of Tokyo 12/10 - 12/12
HOSOTANI, Yutaka Osaka University 11/29 - 11/30
YOKOSAKI, Norimi Kavli IPMU 11/1 - 11/2
KURIHARA, Yoshimasa High Energy Accelerator Research Organization 10/24 - 10/26
Phan Hong Khiem The Graduate University for Advanced Sutudies 10/24 - 10/26
KONAYASHI、Tatsuo Kyoto University 10/18 - 10/19
ABE, Tomohiro High Energy Accelerator Research Organization 10/5 - 10/6
AOKI, Mayumi Kanazawa Univrtsity 10/5 - 10/6
ISHIKAWA, Akimasa Tohoku University 10/5 - 10/6
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa Univrtsity 10/5 - 10/6
SENAHA, Eibun Nagoya University 10/5 - 10/6
SETO, Osamu Hokkai-Gakuen University 10/5 - 10/6
SUEHARA, Taikan Kyushu University 10/5 - 10/6
SUGIYAMA, Hiroaki MISC, Kyoto Sangyo Univ. 10/5 - 10/6
TAKANO, Hiroshi Kanazawa Univrtsity 10/5 - 10/6
TAKATA, Yusuke Rikkyo University 10/5 - 10/6
TANABE, Tomohiko International center for Elementary Particle Physics 10/5 - 10/6
WATANABE, Ryotaro High Energy Accelerator Research Organization 10/5 - 10/6
YAMASHITA, Toshihumi Aichi Medical University 10/5 - 10/7
KANEDA, Kunio Kavli IPMU 10/4 - 10/7
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 10/4 - 10/6
TSUMURA, Koji Nagoya University 10/4 - 10/6
YAGYU, Kei National Central University 10/4 - 10/13
Ya-Juan Zheng National Taiwan University 10/4 - 10/7
YAMADA, Toshihumi National Central University 10/4 - 10/13
YAMASHITA, Toshihumi Aichi Medical University 8/26 - 8/28
TSUMURA, Koji Nagoya University 7/23 - 7/25
WATANABE, Ryotaro High Energy Accelerator Research Organization 7/23 - 7/25
MAWATARI, Kentaro Vrije Universiteit Brussel 7/19 - 7/20
HYAKUTAKE, Yoshifumi Ibaraki University 7/11 - 7/12
ABE, Tomohiro High Energy Accelerator Research Organization 7/6 - 7/7
AOKI, Mayumi Kanazawa Univrtsity 7/6 - 7/7
FUJII, Keisuke High Energy Accelerator Research Organization 7/6 - 7/7
ISHIKAWA, Akimasa Tohoku University 7/6 - 7/7
KASHIWASE, Shoichi Kanazawa Univrtsity 7/6 - 7/7
KIKUCHI, Yohei The Graduate University for Advanced Sutudies 7/6 - 7/7
NABESHIMA, Takehiro Technische Universit?t M?nchen (University of Toyama) 7/6 - 7/7
ODA, Kinya Osaka University 7/6 - 7/7
OOTA, Toshihiko Saitama Univertsity 7/6 - 7/7
SENAHA, Eibun Nagoya University 7/6 - 7/7
SETO, Osamu Hokkai-Gakuen University 7/6 - 7/7
SHIMOMURA, Takashi Niigata University 7/6 - 7/7
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 7/6 - 7/7
TAKANO, Hiroshi Kanazawa Univrtsity 7/6 - 7/7
TAKATA, Yusuke Rikkyo University 7/6 - 7/7
TSUMURA, Koji Nagoya University 7/6 - 7/7
YAMADA, Toshihumi High Energy Accelerator Research Organization 7/6 - 7/7
YAMASHITA, Toshihumi Aichi Medical University 7/6 - 7/7
WATANABE, Ryotaro High Energy Accelerator Research Organization 7/5 - 7/7
Ya-Juan Zheng National Taiwan University 7/5 - 7/11
YAGYU, Kei National Central University 7/3 - 7/11
Richard E. Ruiz University of Pittsburgh 6/28 - 6/2
Eung Jin Chun Korea Institute for Advanced Study 6/23 - 6/30
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 6/21 - 6/24
YAMADA, Toshihumi High Energy Accelerator Research Organization 6/21 - 6/23
TAKEUCHI, Tatsu Virginia Polytechnic Institute and State University 6/20 - 6/22
Chung-Lin Shan National Center for Theoretical Sciences 6/12 - 6/21
YAMADA, Toshihumi High Energy Accelerator Research Organization 5/18 - 5/20
OOTA, Toshihiko Saitama Univertsity 5/17 - 5/18
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 5/17 - 5/20
AOKI, Mayumi Kanazawa Univrtsity 5/11 - 5/12
FUJII, Keisuke High Energy Accelerator Research Organization 5/11 - 5/12
HASHIMOTO, Michio Chubu University 5/11 - 5/12
SENAHA, Eibun Nagoya University 5/11 - 5/12
SHINDO, Tetsuo Kogakuin University 5/11 - 5/13
TAKANO, Hiroshi Kanazawa Univrtsity 5/11 - 5/12
TANABE, Tomohiko The University og Tokyo 5/11 - 5/12
TSUMURA, Koji Nagoya University 5/11 - 5/13
WATANABE, Ryotaro High Energy Accelerator Research Organization 5/11 - 5/16
YAMASHITA, Toshihumi Aichi Medical University 5/11 - 5/12
TAKAHASHI, Ryo Hokkaido university 5/10 - 5/14
YAMADA, Toshihumi High Energy Accelerator Research Organization 5/10 - 5/14
YAGYU, Kei National Central University 5/9 - 5/16
SUGIYAMA, Hiroaki MISC, Kyoto Sangyo Univ. 5/7 - 5/13
KUBOTA, Hirohisa The Graduate University for Advanced Sutudies 4/17 - 4/18
TSUMURA, Koji Nagoya University 4/15 - 4/18
YAMADA, Toshihumi High Energy Accelerator Research Organization 4/7 - 4/10
Top